Giacobbe Giusti, Roman statues of runners found at Herculaneum

Giacobbe Giusti, Roman statues of runners found at Herculaneum


https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_dei_Papiri
http://www.GiacobbeGiusti.com

Advertisements