Giacobbe Giusti, View of Ancient Florence by Fabio Borbottoni

Giacobbe Giusti,, View of Ancient Florence by Fabio Borbottoni

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio

http://www.giacobbegiusti.com

 

Advertisements